Platné od 01.01.2013

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj “Všeobecné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú spoločnosť Next Team, s r.o. so sídlom Budovateľská 48,080 01 Prešov, IČO 36487104, (ďalej len “Next Team”) na jednej strane a kupujúci na druhej strane (ďalej len “kupujúci”) a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosti Next Team.

1.2 Vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim sa riadia ďalšími zmluvami uzavretými medzi týmito zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré vzťahy nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami, resp. inými zmluvami, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1.3 Ak to vyplýva zo vzájomnej dohody spoločnosti Next Team a kupujúceho, majú právo odchýliť sa pri konkrétnej objednávke od Všeobecných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1 Kupujúci si objednáva tovar na základe písomnej objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, faxom alebo emailom. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, avšak aj v týchto prípadoch objednávka musí byť potvrdená faxom, emailom – ak to minimálne jedna zo strán vyžaduje alebo cez E-shop.

2.2 Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany Next Team. Potvrdená objednávka predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.3 Aby objednávka bola záväzná musí spĺňať nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno kupujúceho, b) adresa alebo sídlo kupujúceho, c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru, d) požadovaný termín dodania, e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru, f) uvedenie spôsobu platby, prípadne údaj o tom, že ide o kúpu na skúšku, g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku.

2.4 V prípade, ak sa kupujúci rozhodne od konkrétnej a potvrdenej objednávky odstúpiť, je povinný Next Team zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že tovar bol už zaplatený, predávajúci vráti do 7 dní platbu zníženú o zmluvnú pokutu na účet, z ktorého bola platba prevedená. Objednávku je možné zrušiť telefonicky, emailom, faxom alebo poštou.

3. ODOVZDANIE A PREBRATIE TOVARU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je sídlo spoločnosti, prípadne pobočky Next Team. Ak nie je s kupujúcim dohodnuté iné miesto dodania tovaru platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Tovar bude adekvátne zabalený, odoslaný v najkratšej možnej lehote najneskôr do 28 dní. V prípade nedodržania termínu dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek zmluvnej pokuty. Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.3 Predávajúci priloží k tovaru daňový doklad, ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

3.4 Poplatok za dodanie tovaru znáša kupujúci. Tento mu bude účtovaný na základe aktuálneho cenníka dopravných nákladov. Kupujúci si môže vyhradiť právo na dodanie tovaru na vlastné náklady inou kuriérskou službou, ktorú splnomocní na prevzatie objednaného tovaru.

3.5 Ak NextTeam zabezpečuje dodanie tovaru, nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať. Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kuriérovi v zmysle bodov 3.4 a 3.5 týchto Všeobecných podmienok. Ak kupujúci súhlasí s dodaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami dodania touto službou.

3.6 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určeného podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci prevzal dodací list s tovarom na pobočke Next Team, alebo podpísal prevzatie zásielky dopravcovi.

3.7 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť Next Team najneskôr do 24 hodín od prijatia tovaru.

3.8 Bezodkladne po dodaní tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a spoločnosti Next Team tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, ktorý má kupujúci prevziať v sídle Next Team – vrátane pobočiek, je kupujúci povinný zaplatiť skladné v sume 2 € bez DPH za 1m2 za každý aj začatý deň omeškania.

3.9 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

4. CENA TOVARU

4.1 Cena tovaru je určená dohodou.

4.2 Pre kupujúceho sa cena objednaného a spoločnosťou Next Team potvrdeného tovaru stáva nemennou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.

5.2 Platenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci po dohode so spoločnosťou Next Team nasledovnými spôsobmi: a) vopred, uhradením predbežnej faktúry, b) v hotovosti pri prevzatí tovaru, c)po prevzatí tovaru na základe faktúry.

5.3 V E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) v hotovosti, b) zálohovou faktúrou, c) faktúrou, d) dobierkou.

5.4 Platba vopred sa vykoná na základe predbežnej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti v nej uvedená suma pripísaná na účet NextTeam. Ak cena nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do ďalších piatich 5 dní odo dňa splatnosti, objednávka tovaru sa považuje za nezaplatenú. Vtedy je Next Team oprávnené od objednávky odstúpiť. Nárok na náhradu škody z takto zrušenej objednávke pre Next Team zostáva zachovaný.

5.5 Ak kupujúci platí objednaný tovar v hotovosti je povinný tovar zaplatiť pred jeho fyzickým prevzatím, o čom mu Next Team vydá doklad o zaplatení ceny za tovar.

5.6 Prevzatie objednaného tovaru skôr než je tovar zaplatený je možné v zmysle Všeobecných podmienok iba v prípade, ak má kupujúci uzavretú zmluvu o odročenom platení.

5.7 Cenu za objednaný tovar možno platiť i v cudzej mene, ak sa tak dohodnú zmluvné strany a ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Ak je v zmluve dohodnutá cena v slovenskej mene a platba sa má vykonať v inej mene, vychádza sa z kurzu cudzej meny, v ktorej kupujúci za tovar platí, platného v deň fakturácie tovaru.

5.8 Ak je kupujúci v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar, a nevyužije možnosť zrušenia objednávky, kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% a to za každý aj začatý deň omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

5.9 Na odročené platenie objednaného tovaru musí kupujúci požiadať Next Team o uzavretie zmluvy o odročenom platení.
Na platbu týmto spôsobom, resp. na uzavretie zmluvy o odročenom platení kupujúci nemá nárok. Rozhoduje o tom výlučne Next Team podľa vlastných pravidiel.

5.10 K žiadosti o uzavretie zmluvy o odročenom platení pripojí kupujúci výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, ak je kupujúci fyzickou osobou.

5.11 Ak došlo k uzavretiu zmluvy o odročenom platení, kupujúci má právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry a za podmienok stanovených v zmluve.

5.12 Kupujúci môže takto objednať a zaplatiť tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v zmluve o odročenom splatení.

5.13 Po vyčerpaní sumy stanovenej v bode 5.12. musí za tovar platiť tak, ako platí kupujúci, ktorý zmluvu o odročenom platení neuzavrel.

5.14 Next Team môže podmieniť uzavretie zmluvy o odročenom platení zabezpečením splatenia záväzku kupujúceho nasledujúcimi prostriedkami: a) vystavením zmenky, b) spísaním notárskej zápisnice s presnou špecifikáciou právneho záväzku ako exekučného titulu, c) ručením, d) postúpením pohľadávky, e) uznaním záväzku, f) pristúpením k záväzku.

5.15 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.14 má Next Team právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

6. KÚPA TOVARU NA SKÚŠKU

6.1 Kúpou tovaru na skúšku má právo kupujúci, ktorý si objednal a prevzal tovar do dohodnutej doby, objednaný tovar vrátiť. Právo na kúpu tovaru na skúšku má iba kupujúci, ktorý má uzavretú so Next Team zmluvu o odročenom platení, pričom takto objednať a kúpiť môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje cenový limit určený zmluvou o odročenom splatení.

6.2 Kupujúci, ktorý nemá uzavretú zmluvu o odročenom platení, má právo objednať a kúpiť tovar od Next Team na skúšku len po zložení zálohy vo výške hodnoty tovaru kupovaného na skúšku.

6.3 V prípade kúpy tovaru na skúšku je kupujúci oprávnený do uplynutia dohodnutej skúšobnej doby tovar vrátiť. Ak do uplynutia tejto doby tovar vrátený nebude, je povinný takto objednaný tovar zaplatiť.

6.4 Ak kupujúci nemôže tovar do uplynutia doby vrátiť v stave, v akom ho prevzal, stráca možnosť využiť právo tovar vrátiť. Pri kúpe na skúšku sa kúpna cena za tovar fakturuje kupujúcemu po uplynutí skúšobnej doby uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky, a to do 7 dní od jej uplynutia.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2013.

7.2 Next Team má výhradné právo tieto Všeobecné podmienky dopĺňať a meniť.

Vedenie spoločnosti