Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom a je záväzný pre Next Team, s.r.o. ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho.

1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom alebo podľa vyznačenej záručnej doby na dodacom alebo záručnom liste. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dľžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Tovar so zárukou nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) je potrebné reklamovať v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru môže ojedinele presiahnúť 30 dní. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie, výmenou za výkonovo/parametrami podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného tovaru. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí/odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou niektorého dielu veci. Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.

4. Záruka sa nevzťahuje:
a) na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
b) na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí (prasknutie, ulomenie)
c) na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja.
d) na produkty, na ktorých bola prevedená modifikácia pájkovaním, či inými úpravami elektrických alebo mechanických častí (napr. výmena chladiča na grafickej karte).
e) na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
f) Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.).
g) Na produkty poškodené prírodnými živlami
h) na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou. Produkty informačných technológii sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí.
i) na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom
j) na firmware (resp. iné predinštalované programové vybavenie) poškodený nesprávnym používaním, alebo zásahom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
k) na nekompatibilitu komponentov
l) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
m) CD a DVD média, pri ktorých bol vykonaný zápis a následne bola zistená fyzická chyba média
n) na produkty, pri ktorých došlo k znefunkčneniu vplyvom iného ako originálneho firmwaru

5. Po zistení poruchy je zákazník povinný okamžite prestať vec používať a poruchu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, alebo osobne na predajni. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v servisných strediskách na to určených.

6. Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy Next team, s.r.o.. Pri poslaní reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.

7. V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 14 dní, ale najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. V závislosti od charakteru tovaru je v niektorých prípadoch tovar opravený alebo vymenený ihneď.

8. O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený písomnou formou. Zákazník je povinný si reklamovaný tovar vyzdvihnúť čo najskôr. Po 10 dňoch po oznámení o vybavenej reklamácii bude účtovaný poplatok za skladné 1,00 eura s DPH (20%) za každý deň.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť, prípadne zaslať:

1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom a podľa možnosti v pôvodnom balení. Odporúčame balík poistiť na hodnotu tovaru a ak si to povaha tovaru vyžaduje Označiť ho ako “krehký”. Firma Next Team, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri preprave.

2. kópiu daňového dokladu o zakúpení a dodacieho alebo záručného listu (ak bol k tovaru dodaný)

Balík je nutné viditeľne označiť slovom REKLAMÁCIA.

Ak vyššie uvedené podmienky 1. a 2. nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvom použití, má kupujúci nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru. Reklamovaný tovar môžete doručiť osobne alebo použite niektorú z prepravných služieb, ktoré doručia balík priamo (UPS, DPD, Slovenská pošta, DHL). Náklady na dopravu do Next team, s.r.o. hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zákazníkovi firma Next team, s.r.o. Užívateľovi sa doporučuje vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové médiá. Poskytovateľ servisu nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že porucha výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa porucha na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť firme Next team, s.r.o. náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude zákazníkovi vrátený až po uhradení týchto nákladov.

Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:
— pri osobnom odbere ihneď,
— pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru. Pri prevzatí balíka od prepravcu je zákazník povinný ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.

Spotrebný materiál
Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru. Náplne a tonery do tlačiarní je možné Reklamovať, ak kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva, kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená a jej životnosť neuplynula. Ku chybnej kazete je nutné predložiť vzorku tlače, ktorá dokumentuje poruchu a podrobný popis poruchy.

LCD monitory
Vzhľadom na náročnosť procesu výroby LCD panelov, môžu byť niektoré obrazové body svetlejšie, alebo tmavšie ako Ostatné obrazové body. Takéto obrazové body nemajú vplyv na kvalitu zobrazovaného obrazu. informácie o špecifikácii chybných obrazových bodov pre konkrétny typ LCD panela, pre uplatnenie záruky Vám poskytne autorizovaný servisný partner.

Zmluvné autorizované servisné strediská

ACER:
Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno – Slatina, CZ
Kontaktný telefón servisného centra: +421 2 4920 7070 (Slovensko)
Web stránka: www.acer.cz

Servis Acer komplexne rieši záručné i pozáručné servisné prípady a to spôsobom Mail–in (pick–up and return) – zákazník registruje svoju servisnú požiadavku na telefónnom čísle, zjednaná preprava vyzdvihne zariadenie priamo u zákazníka a po oprave ho doručí späť k zákazníkovi — a to všetko v prípade záručných opráv na náklady spoločnosti Acer.

Asus notebooky, PDA, LCD monitory:
ASUS Czech, s.r.o
Kontaktný telefón servisného centra: +420 596 766 888
Web stránka: www.asus.cz
formulár pre vyžiadanie vyzdvihnutia notebooku: http://rma.asus.de/rma_cz

Servis Asus komplexne rieši záručné i pozáručné servisné prípady a to spôsobom Mail-in (pick-up and return) — zákazník registruje svoju servisnú požiadavku web stránke http://rma.asus.de/rma_cz , zjednaná preprava vyzdvihne zariadenie priamo u zákazníka a po oprave ho doručí späť k zákazníkovi – a to všetko v prípade záručných opráv na náklady spoločnosti Asus.

Výrobky značiek Xerox, Canon, Fujitsu-Siemens, HEWLETT PACKARD, Kodak, Lexmark:
lnterlan, a.s., Gemerská 3, 040 01 Košice, Tel. č .: +421 55 6440 030, E-mail: support@ke.interlan.sk
SWISS, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice – Železníky
Tel. č.: 055 / 789 43 58-9
Fax Č.: 055 / 789 43 60
e-mail: serviske@swisshp.sk
SWISS, spol. s.r.o. má servisné centrá aj v Bratislave a Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete na www.swisshp.sk

EPSON:
PRINT TRADE, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, tel.. 0863 – 433 1517

Monitory AOC a NEOVO:
Každý monitor AOC má pribalený záručný list s kompletnou informáciou pre spotrebiteľa, ako má postupovať pri reklamácii záručnej či pozáručnej.

Monitory PHILIPS:
DATALAN — Popradská 68, Košice, te|.:055/640 51 90

Notebooky Toshiba a LENOVO:
On-Site servis pre notebooky Toshiba zabezpečuje firma SWISS — www.swisshp.sk

Servisné strediská:
Siemens Business Services s.r.o., Holubyho 12, 040 O1 Košice 055/622 12 96, 055/622 63 78
Siemens Business Services s.r.o., Rudlovská 53, 974 94 Banská Bystrica 048/414 39 00, 048/414 23 17
Siemens Business Services s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 02/5968 7231
Siemens Business Services s.r.o., Priehradka 20, 036 01 Martin 043/4220 933
Siemens Business Services s.r.o., Piaristická 2, 949 24 Nitra 037/6542 281
Siemens Business Services s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 052/776 51 28
Siemens Business Services s.r.o., M. R. Štefánika 19, 911 60 Trenčín 032/743 77 31, 032/741 47 37